Online úpis a koupě

SMLOUVA O ONLINE ÚPISU A KOUPI DLUHOPISU

Tato smlouva o online úpisu (dále jen „smlouva o úpisu“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu AMESTA.cz umístěného na webovém rozhraní www.amesta.cz a www.czech-invest.com  (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

AMESTA a.s.
se sídlem: Marešova 643/6, PSČ 198 00, Praha 9 - Černý Most
IČ: 28201752
Telefonní číslo:  +420 702 144 755
Kontaktní e-mail: info@amesta.cz

 

jako prodávajícím a jako kupujícím

 

Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů

AMESTA a.s.

(dále jen „Smlouva o úpisu“)

uzavřená dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

 

Emitent dluhopisů se řídí emisními podmínkami příslušné emise emitenta společnosti AMESTA a.s., IČ: 282 01 752, se sídlem Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12979 (dále „Emitent“), které jsou uveřejňovány a zpřístupňovány v sídle Emitenta na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů. Informace mohou být uveřejňovány i v jiném jazyce než českém (např. anglickém či německém).

 

Emitent/Prodávající        

Název:  

AMESTA a.s.

Bankovní účet pro úhradu ceny upisovaného dluhopisu:

28201752/5500

E-mailové spojení pro elektronickou komunikaci

info@amesta.cz

Upisovatel/Kupující

 

Jméno/Název/r.č.               

viz online objednávka

Rodné číslo/IČ (použít jako kontantní symbol při platbě):

při platbě objednávky

Adresa trvalého pobytu/sídlo:                         

viz online objednávka

Bankovní spojení pro výplatu úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty

Užitý při platbě objednávky

E-mailové spojení pro elektronickou komunikaci

viz online objednávka

Předmět objednávky/smlouvy

Emitent:

AMESTA a.s.

Název emise:

Tříleté dluhopisy na řad AMESTA a.s.

Označení emise (ISIN):

CZ0003531071

Datum emise:

11.03. 2021

Datum splatnosti:

10.03. 2024

Jmenovitá hodnota 1ks dluhopisu:

50.000,- CZK

Úroková sazba:

6,9 % p. a.

Podoba dluhopisu:

listinný CP

Forma dluhopisu:

na řad

Druh dluhopisu:

tříletý

Datum objednávky dluhopisů:

viz online objednávka

Počet upisovaných dluhopisů (kusů):

viz online objednávka

Upisovatel bere na vědomí, že:

  • Smlouva o úpisu se stává platnou, závaznou a neodvolatelnou okamžikem podpisu této smlouvy o úpisu Upisovatelem a Emitentem.
  • Emisní kurz upsaných dluhopisů se splácí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 28201752/5500, pod VS:  viz objednáva pod KS r.č..
  • Emitent a Upisovatel souhlasí výslovně s tím, že emisní kurz upsaných dluhopisů lze splatit prostřednictvím započtení jakýchkoliv vzájemných pohledávek Upisovatele a Emitenta.
  • Uhradí-li Upisovatel vyšší částku než částku odpovídající ceně upisovaných dluhopisů, stane se Smlouva o úpisu účinnou a závaznou v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o úpisu dluhopisů. Částka převyšující celkovou cenu upisovaných dluhopisů bude Emitentem vrácena Upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na peněžní účet Upisovatele, ze kterého byla částka na účet Emitenta poukázána.

Ujednání Emitenta a Upisovatele o způsobu komunikace:

Emitent a Upisovatel sjednávají, že spolu mohou komunikovat elektronicky prostřednictvím e-mailových adres uvedených u nich výše v této smlouvě. Obě smluvní strany se zavazují ponechat si svá výše uvedená e-mailová spojení aktivní po celou dobu trvání této smlouvy a zajistit, aby k nim měly přístup a aby k nim neměla přístup žádná třetí osoba. 

Prohlášení upisovatele:

Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné; souhlasím s jejich ověřením, zpracováním a uchováním za účelem nákupu dluhopisů Emitenta a při vedení samostatné evidence.


Objednatel odesláním objednávky prohlašuje, že se seznámil s emisními podmínkami příslušné emise dluhopisů Emitenta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací